Компания туралы

«KazPetroDrilling» АҚ компаниялар тобына кіретін MHINDUSTRY Қазақстанның мұнай сервисі нарығындағы көшбасшысы. Жұмыс тәжірибесі, кәсіби ұжым және қолжетімді бағалар компанияның үйлесімді, тиімді және жедел жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

«KazPetroDrilling» АҚ 1965 жылдан бастап мұнай сервисі қызметтерін ұсынатын Қазақстандағы аса ірі тәуелсіз бұрғылау компаниясы болып табылады. Бұрғылау, ұңғымаларды жөндеу және жабу, қабатты гидравликалық жару және ұңғымаларды цементтеу саласында кең ауқымды қызметтерді көрсетуге маманданады. Бүгінгі таңда компанияда 10 мыңнан астам адам жұмыс істейді.

Компанияның тарихы

2014
Аңсаған құрылымында жобалық тереңдігі 5950 метрлік барлау ұңғымаларын бұрғылау.
2015
«Өріктау-Оперейтинг» ЖШС-нің тереңдігі 4658 метрлік ең терең ұңғымасы бұрғыланды.
2015
Жүк көтергіштігі 590 тонналық, бұрғылау тереңдігі 7000 м дейінгі SL-2500 бұрғылау қондырғысы салынды.
2016
Рожковское және Чинаревское кен орындарында жобалық тереңдігі 5000 метрден асатын ұңғымаларды бұрғылау.
2017
Бұрғылау қондырғыларын жаңғырту, CMMS (Computerized Maintenance Management System, бұрғылау жабдығына техникалық қызмет көрсетуді басқарудың компьютерлендірілген жүйесі) енгізу
2017
«ҚМГ-Бұрғылау» ЖШС компаниясын қайта ұйымдастыру арқылы «МҰНАЙ КӨЛІК» ЖШС меншікті көлік компаниясын құру
2018
Бұрғылау ЖШС-нің бір бұрғылау қондырғысы жаңартылды.
2019
«Өріктау-Оперейтинг» ЖШС-нің тереңдігі 5000 метрлік ең терең ұңғымасы бұрғыланды.
2019
North Caspian Operating Company (NCOC) үшін сыйымдылықтарды шығару жобасы аяқталды – 4 айда 121 сыйымдылық жасап шығарылды (күніне бір сыйымдылықтан)

Көрсетілетін қызметтер

Бұрғылау

Компаниямызда жүк көтергіштігі 80 тоннадан 600 тоннаға дейінгі, бұрғылау тереңдігі 200 метрден 7 000 метрге дейінгі 42 бұрғылау қондырғысы бар.

Көрсетілетін қызметтердің түрлері:

 • Жылжымалы қондырғыларды қолдана отырып, мұнай мен газдың пайдалану және барлау ұңғымаларын салу;
 • Екінші оқпандарды ою және бұрғылау;
 • Игеру және сынау;
 • Көлденең ұңғымаларды бұрғылау;
 • Мұнара тұрғызу жұмыстары;
 • Chandler Еngineering америкалық өндіріс зертханасында цемент және бұрғылау ерітінділерін талдау;
 • Қабаттардың мұнай беруін арттыру технологиясы.

Ұңғымаларды бұрғылаудың озық технологиялары енгізілді:

 • БКТҚ-да бұрандалы кенжар қозғалтқыштарын, PDC қашауларын, полимер ерітінділерінің әр түрлі жүйелерін қолдану (SRF Chem Services, Weatherford, Backer Hughes, Smith);
 • Ұңғымаларды бекіту сапасын жақсарту үшін алыс және жақын шет елдердегі әр түрлі технологияларды қолданатын компаниялар тартылады (Schlumberger, Halliburton, Rompetrol, ресейлік компаниялар және т.б.);
 • Ұңғымаларды игеру кезінде қабаттың мұнай беруін арттыру үшін ҰГЗЭҚ (ағынды сорғы), ГМСП (гидромеханикалық саңылаулық перфорация), депрессиялық перфорация технологиялары қолданылады;
  Айдау ұңғымаларын игеру кезінде шыны пластик құбырлар қолданылады;
 • Бұрғылау режимдерін жедел бақылау үшін Petroline жүйесі енгізілді;
 • Қабаттардың мұнай беруін арттыру, сулы деңгейжиектерді ажырату және ұңғымалардағы сулану деңгейін азайту мақсатында СІП (суда ісінетін полимер); кеуекті цемент; пластик – КС озық технологиялары қолданылады.

Виды оказываемых услуг:

 • Строительство эксплуатационных и разведочных скважин на нефть и газ с использованием мобильных установок;
 • Зарезка и бурение вторых стволов;
 • Освоение и испытание;
 • Бурение горизонтальных скважин;
 • Вышкомонтажные работы;
 • Анализ цементных и буровых растворов в лаборатории американского производства Chandler Еngineering;
 • Технология повышения нефтеотдачи пластов.

Внедрены передовые технологии бурения скважин:

 • Применение винтовых забойных двигателей в КНБК, долот PDC, различных систем полимерных растворов (SRF Chem Services, Weatherford, Backer Hughes, Smith);
 • Для улучшения качества крепления скважин привлекаются компании дальнего и ближнего зарубежья с различными технологиями (Schlumberger, Halliburton, Rompetrol, российские компании и т.д.);
 • Для повышения нефтеотдачи пласта при освоении скважин применяются технологии УЭГИС (струйный насос), ГМЩП (гидромеханическая щелевая перфорация), депрессионная перфорация;
  При освоение нагнетательных скважин используются стеклопластиковые трубы;
 • Для оперативного контроля режимов бурения внедрена система Petroline;
 • В целях повышения нефтеотдачи пластов, отключения водоносных горизонтов и уменьшение обводнённости скважин применяются передовые технологии: ВНП (водонабухающий полимер); пористый цемент; пластик – КС.

Ұңғымаларды күрделі жөндеу

 • Жөндеу-оқшаулау жұмыстары;
 • Қабаттың жекелеген суланған аралықтарын ажырату;
 • Жекелеген қабаттарды ажырату;
 • Цемент сақинасының тығыздап жабылмауын түзету;
 • Бағыттаушының пайдалану колоннасының және аралық колоннаның артындағы цемент сақинасын күшейтуі;
 • Пайдалану колоннасының тығыздап жабылмауын жою;
 • Ерітіндімен тығындау арқылы тығыздап жабылмауды жою;
 • Тығын орнату арқылы тығыздап жабылмауды жою;
 • Диаметрі кішірек қосымша шегендеу колоннасын түсіру арқылы тығыздап жабылмауды жою;
 • Пайдалану немесе жөндеу барысында орын алған апаттарды жою;
 • Пайдалану барысында орын алған апаттан кейін жабдықты ұңғымадан шығару;
 • Пайдалану колоннасымен болған апаттарды жою;
 • Ұңғыма кенжары мен оқпанын металл заттардан тазалау;
 • Ұңғымаларды пайдалану кезінде орын алған апаттарды жою бойынша басқа да жұмыстар;
 • Ұңғымаларды жөндеу барысында орын алған апаттарды жою;
 • Басқа деңгейжиектерге көшу және қабаттарды қосу;
 • Басқа деңгейжиектерге көшу;
 • Қабаттарды қосу;
 • Жөндеу-оқшаулау жұмыстары;
 •  
 • ББП (бір мезгілде бөлек пайдалану), ББА (бір мезгілде бөлек айдау), айырғыш пакерлер сияқты қондырғыларды енгізу және жөндеу;
 • Бұрғылаумен байланысты жер асты жұмыстарының кешені;
 • Жаңа оқпандарды бұрғылау;
 • Цементті стаканды бұрғылау;
 • Тау жынысында оқпанды тереңдете отырып, колонна тоспасын жонғылау;
 • Шурфтар мен артезиан ұңғымаларын бұрғылау және жабдықтау;
 • Қабаттың жекелеген суланған аралықтарын ажырату;
 • Жекелеген қабаттарды ажырату;
 • Цемент сақинасының тығыздап жабылмауын түзету;
 • Бағыттаушының пайдалану колоннасының және аралық колоннаның артындағы цемент сақинасын күшейтуі;
 • Пайдалану колоннасының тығыздап жабылмауын жою;
 • Ерітіндімен тығындау арқылы тығыздап жабылмауды жою;
 • Тығын орнату арқылы тығыздап жабылмауды жою;
 • Диаметрі кішірек қосымша шегендеу колоннасын түсіру арқылы тығыздап жабылмауды жою;
 • Пайдалану немесе жөндеу барысында орын алған апаттарды жою;
 • Пайдалану барысында орын алған апаттан кейін жабдықты ұңғымадан шығару;
 • Пайдалану колоннасымен болған апаттарды жою;
 • Ұңғыма кенжары мен оқпанын металл заттардан тазалау;
 • Ұңғымаларды пайдалану кезінде орын алған апаттарды жою бойынша басқа да жұмыстар;
 • Ұңғымаларды жөндеу барысында орын алған апаттарды жою;
 •  
 •  Ремонтно-изоляционные работы;
 •  Отключение отдельных обводненных интервалов пласта;
 •  Отключение отдельных пластов;
 • Исправление негерметичности цементного кольца;
 • Наращивание цементного кольца за эксплуатационной и промежуточной ко­лонной кондуктором;
 • Устранение негерметичности экс.колон­ны;
 • Устранение негерметичности тампониро­ванием;
 • Устранение негерметичности установ­кой пластыря;
 • Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра;
 • Устранение аварий, допущенных в про­цессе эксплуатации или ремонта;
 • Извлечение оборудования из скважины после аварии, допущенных в процессе эксплуатации;
 • Ликвидация аварий с эксплуатационной колонной;
 • Очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов;
 • Прочие работы по ликвидации аварий, допущенных при эксплуатации скважин;
 • Ликвидация аварий, допущенных в про­цессе ремонта скважин;
 • Переход на другие горизонты и приоб­щение пластов;
 • Переход на другие горизонты;
 • Приобщение пластов;
 • Ремонтно-изоляционные работы;
 • Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей;
 • Комплекс подземных работ, связанных с бурением;
 • Зарезка новых стволов;
 • Бурение цементного стакана;
 • Фрезерование башмака колонны с углуб­лением ствола в горной породе;
 • Бурение и оборудование шурфов и арте­зианских скважин;
 • Отключение отдельных обводненных интервалов пласта;
 • Отключение отдельных пластов;
 • Исправление негерметичности цеменного кольца;
 • Наращивание цементного кольца за эксплуатационной и промежуточной ко­лонной кондуктором;
 • Устранение негерметичности эксплуатационной колонны;
 • Устранение негерметичности тампониро­ванием;
 • Устранение негерметичности установ­кой пластыря;
 • Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра;
 • Устранение аварии, допущенных в про­цессе эксплуатации или ремонта;
 • Извлечение оборудования из скважины после аварии, допущенных в процессе эксплуатации;
 • Ликвидация аварий с эксплуатационной колонной;
 • Очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов;
 • Прочие работы по ликвидации аварий, допущенных при эксплуатации скважин;
 • Ликвидация аварий, допущенных в про­цессе ремонта скважин.

Көлік қызметтері

Компанияда ұңғымаларды консервациялау және жабу жұмыстарын жүргізуге барлық рұқсат құжаттары бар.

Ұңғымаларды физикалық жою

Компанияда ұңғымаларды консервациялау және жабу жұмыстарын жүргізуге барлық рұқсат құжаттары бар.

Басшылық

Эдуард Рахимов

«MHINDUSTRY» ЖШС-дегі Бас директор

Алдыңғы жұмыс тәжірибесі:
«ҚМГ-Бұрғылау» ЖШС Бас директоры

Білімі:
Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясы (MBA).

Эдуард Рахимов

Генеральный директор в ТОО «MHINDUSTRY»

Предыдущий опыт работы:
Генеральный директор ТОО «КМГ-Бурение»

Образование:
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной службы (MBA).

Бізге хабарласыңыз

Кері байланыс нысаны

Свяжитесь с нами

Контакты

Форма обратной связи

Серіктестер

Еншілес компаниялар